Regulamin sklepu

REGULAMIN MAROKO SKLEP

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego marokosklep.com przez MAROKO PRODUKT Sp. z o.o.

 

I. Dane Sprzedającego

 1. MAROKO PRODUKT Sp. z o.o.  z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Jeżynowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442881  o kapitale zakładowym 5.000 zł, o numerze NIP 972-124-19-80, o numerze REGON 302300027.
 2. Magazyn, punkt nadawania oraz odbioru przesyłek znajduje się w Nowych Tłokach 68A, 64-200 Wolsztyn.
 3. Kontakt do biura obsługi Klienta: tel. 61 811 50 02, kom: 505999147, adres e-mail: biuro@marokosklep.com lub zamowienie@marokosklep.com
   

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informację na temat oferowanych towarów sklep zamieszcza na stronie www.marokosklep.com.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.marokosklep.com. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedającego. Klient jest następnie informowany o każdej zmianie dokonywanej w statusie jego zamówienia za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e-mail.
 3. Podczas składania zamówienia Klient:
 4. Wybiera produkty z dostępnego na stronie asortymentu
 5. Oznacza sposób dostawy oraz adres dostawy i dane na które ma zostać wystawiona faktura lub paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana na żądanie Klienta.
 6. Wybiera sposób płatności [płatność przelewem na konto, płatność kartą płatniczą (realizacja usługi eCard), płatność elektroniczna (realizacja przez ecard)].
 7. Czas realizacji zamówienia to standardowo do 3-ch dni roboczych pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dystrybutora) i brak jest możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w terminie 3 (trzech) dni, licząc od daty złożenia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną cenę w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych do realizacji innego zamówienia.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania  zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 11. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z etapów składania zamówienia.
 12. 10. Jeżeli cena sprzedaży nie zostanie przelana na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu 14 dni roboczych, zamówienie zostaje ANULOWANE.
 13. 11. Paczkę za pobraniem wysyłamy wartości zamówienia na poziomie 300 zł. 

III. Zmiany w zamówieniach

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu przekazania towaru do wysłania i wystawienia paragonu/faktury VAT.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail zamowienie@marokosklep.com.

 

IV. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski; istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu.

 

V. Formy płatności i przesyłki

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • płatność przy odbiorze gotówką - w przypadku paczki za pobraniem.
 • przelew elektroniczny, bankowy, za pośrednictwem e-Card lub karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Numer Rachunku bankowego Sprzedającego: MAROKO PRODUKT Sp. z o.o., ul. jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las, Raiffeisen Bank Polska S.A. 09 1750 1019 0000 0000 2192 6825.
 1. Cennik i zakres poszczególnych usług przesyłki oferowanych przez Sprzedającego dostępny jest tutaj.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który już wcześniej nie odebrał wysłanego towaru.
 3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin jego realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia.

 

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w ofercie Sprzedającego są wolne od wad, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową ekonomiczną. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych na jego adres „za pobraniem”.
 4. Sprzedający prosi, aby w miarę możliwości Klient zwrócił Towar wraz z paragonem/fakturą VAT i innymi dokumentami dołączonymi do Towaru oraz w oryginalnym opakowaniu, a także drukiem zwrotu towaru dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaoferuje mu inny dostępny towar. Sprzedający pokrywa koszty związane ze zgłoszoną reklamacją w przypadku jej pozytywnego rozpoznania.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klient, wszelkie koszty związane ze zgłoszoną reklamacją obciążają Klienta.
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi oglądanymi na stronie internetowej Sprzedającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Maroko Sklep, której przedmiotem są usługi świadczone przez Maroko Produkt w ramach Maroko Sklep na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Maroko Produkt  w ramach Maroko Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez konieczności ponoszenia kosztów. Zwracane towary muszą być kompletne i nie zniszczone.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na wzorze formularza o odstąpieniu od umowy w drodze pisemnej lub pocztą elektroniczną.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (art. 38 pkt. 5 ustawy z dna 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.
 6. Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz drukiem zwrotu towaru na adres Sprzedającego wskazany w pkt. II ppkt. 2 niniejsze Regulaminu.
 7. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny wraz z kosztami dostawy w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Płatność zostanie wstrzymana do chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Baza danych Klientów Sprzedającego jest zgłoszona w GIODO.
 4. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o nowościach i ciekawych produktach znajdujących się w ofercie Sprzedającego W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera, prosimy o kontakt na adres rezygnacja@marokosklep.pl.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego www.marokosklep.com stanowią jego wyłączną własnością i zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych jego zgody.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, a także innych właściwych ustaw.
 3. Sprzedający postępuje zgodnie z kodeksem praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.
 5. Do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 roku znajdują zastosowanie postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

1392104299.08.png
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisów, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przekazywanie, przesyłanie czy też umieszczanie na innych stronach www. elementów niniejszej strony internetowej, bez zgody jej właściciela i autora jest zabronione. Wszelkie naruszenia stanowią czyny niedozwolone i będą ścigane na drodze postępowania karnego oraz cywilnego, zgodnie z art. 267 Kodeksu karnego, art. 24 i 25 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 116 i nast. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Copyright by MAROKOSKLEP.COM 2010 - 2015. Al rights reserved.
inst
Facebook
YouTube