Konkurs - Inspiracje na dania przygotowywane w marokańskim tagine

Dodano:2024-06-27

KONKURS

INSPIRACJE NA DANIA PRZYGOTOWANE W MAROKAŃSKIM TAGINIE”Regulamin konkursu:


§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „INSPIRACJE NA DANIA PRZYGOTOWANE W MAROKAŃSKIM TAGINIE” (dalej Konkurs) jest firma Maroko Produkt Sp. z o.o. (dalej Organizator). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na kontach w kanałach social media należących do Maroko Sklep.
 1. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las, NIP 9721241980.
 1. Właścicielem konta „Maroko Sklep” jest Organizator.

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:

  a) imienia i nazwiska - na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;

  b) danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto oraz numer kontaktowy) - na potrzeby wysłania głównej nagrody.
§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, informujemy o sposobach przetwarzania danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, w razie dodatkowych pytań, można kontaktować się z nami pod adresem: office@marokoprodukt.pl.

§3. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las.
 1. Dane osobowe, przesłane do Organizatora wykorzystane zostaną do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „INSPIRACJE NA DANIA PRZYGOTOWANE W MAROKAŃSKIM TAGINIE”
 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) dane w postaci imienia i nazwiska lub nazwy konta na Instagramie zostaną podane na profilu marki, aby podać do informacji zwycięzcę konkursu. Zostanie on poproszony przez Organizatora o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu w celu przekazania szczegółów dotyczących nagrody.
 1. Odbiorcami danych osobowych jest Spółka Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu.
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@marokosklep.com

 2. Na zasadach określonych w RODO uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora:
 • prawo dostępu do danych, sprostowania ich, poprawy czy aktualizacji,
 • prawo żądania przeniesienia danych lub ich usunięcia,
 • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
§4. Słownik pojęć

Uczestnik konkursu to osoba mieszkająca na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie na profilu Maroko Sklep na Instagramie oraz Facebooku. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

§5. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2024 r. oraz kończy w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 23:59 i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).
 1. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.

 2. Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.

 3. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §4 Regulaminu.
 1. Posiadanie profilu osobowego na portalu Instagram lub Facebook, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

 2. Każdy z uczestników chcąc wziąć udział w konkursie „INSPIRACJE NA DANIA PRZYGOTOWANE W MAROKAŃSKIM TAGINIE” powinien przesłać przepis na danie wykonane w tradycyjnym marokańskim naczyniu Tagine. Do przepisu może zostać dołączone zdjęcie gotowego dania. Przepis należy opublikować pod postem konkursowym opublikowanym na kanałach social media Organizatora.

 3. Użytkownik, biorąc udział w konkursie zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich,  osobistych i majątkowych do publikowanych i przesłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 1. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na profilu marki jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą weryfikowane przez powołane do tego jury. Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie, jury konkursu wybierze dwie osoby, które otrzymają zestaw marokańskich Superfoods składający się z:
 • Oliwa z oliwek 500ml
 • Bio mięta marokańska na dobre samopoczucie 50g
 • Marokańskie kiszone cytryny 800g
 • Marokańska przyprawa tagin Ras el Hanout 60g
 1. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 2. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzcy, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska lub nazwy konta, zostaną opublikowane nie później niż do 12 lipca 2024 roku na profilu https://www.facebook.com/marokosklep.
 1. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie wiadomości w terminie 72 godzin od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 1. Koszt przesyłki na terenie Polski pokrywa Organizator.

 2. Uczestnik, który zostanie zwycięzcą Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska lub nazwy konta na Instagramie i Facebooku, w poście informującym o wynikach Konkursu na profilu https://www.facebook.com/marokosklep
 1. Zamieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym lub nawiązującym zadania konkursowego oznacza zgodę na jego wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia przepisów, które otrzymały nagrodę na swoim blogu oraz social mediach.
§6. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 1. Zgłoszenie nie może:

  2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych profilu Maroko Sklep,

  2.2 zawierać antyreklamy marki Maroko Sklep lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,

  2.3. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich.
 1. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las lub e-mail: office@marokoprodukt.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – konkurs „INSPIRACJE NA DANIA PRZYGOTOWANE W MAROKAŃSKIM  TAGINIE” w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 1. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

 2. Wymiana produktów w ramach wygranej jest możliwa tylko jednorazowo na ten sam produkt jeśli zauważono defekt na wcześniej wysłanym produkcie.
§8. Instagram Facebook
Portal Instagram oraz Facebook jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za  prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora.

 

§9. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na profilach marki Maroko Sklep co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminów portalu Instagram oraz Facebook.
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie
fb
in
yt