Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAROKO SKLEP

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MAROKO PRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, za pośrednictwem sklepu internetowego marokosklep.com (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MAROKO PRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 • 1. Definicje
 1. Sprzedawca – oznacza MAROKO PRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Jeżynowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442881 o kapitale zakładowym 5.000 zł, o numerze NIP 972-124-19-80, o numerze REGON 302300027, będącego właścicielem Sklepu Internetowego.
 2. Magazyn - oznacza punkt nadawania oraz odbioru przesyłek adres: Maroko Produkt Sp. z o.o. ul. Nowe Tłoki 68A, 64-200 Wolsztyn.
 3. Sklep Internetowy – platforma marokosklep.com umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 4. Sklep Firmowy Stacjonarny – oznacza sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę. Adres sklepu stacjonarnego dostępny jest na Sklepie Internetowym w zakładce „Sklepy Firmowe”.
 5. Dostawca – oznacza podmiot z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 6. a) firmę kurierską,
 7. b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącą usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat) oraz usługi kurierskie;
 8. c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,
 9. Regulamin/Umowa o świadczenie usług – oznacza niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 10. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy określonego w zamówieniu Towaru.
 12. Klient - oznacza podmiot na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 13. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. 11. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 16. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
 17. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 18. 15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową marokosklep.com pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
 19. Produkt – oznacza dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych np. obniżenie ceny, rabat promocyjny, kod rabatowy lub obniżenie kosztów wysyłki.
 20. Cena – oznacza cenę danego produktu znajdującego się na Stronie Sklepu Internetowego. Cena określona jest w złotych polskich brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy chyba, że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 21. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącą sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta/Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Produktu za wcześniejszą zapłatą ceny powiększonej o opłaty dodatkowe w tym, koszt wysyłki, której warunki określa niniejszy regulamin.
 22. Newsletter - Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
 • 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami (Przedsiębiorcy) korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć oraz treści informacyjnych zamieszczanych na stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego marokosklep.com było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Internetowej Sklepu. Więcej informacji dostępne w Sklepie Internetowym w zakładce „Polityka cookies”.
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym marokosklep.com oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego marokosklep.com w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 • 3. Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, w tym celu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie takiej zgody nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta lub zrezygnowanie z otrzymywania Newslettera.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 1. Informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu marokosklep.com nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu marokosklep.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu marokosklep.com, kompletuje zamówienie wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktów do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Internetowej Sklepu przycisk „KONTYNUUJ ZAMÓWIENIE”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 4. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z etapów składania zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 8. Faktura VAT jest wystawiana na żądanie Klienta. Aby ją otrzymać Klient musi poinformować o tym sprzedawcę w momencie składania zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) dni roboczych pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 10. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak produktu na stanie w magazynie lub u dystrybutora) i brak jest możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w terminie 3 (trzech) dni, licząc od daty złożenia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za produkt - Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną kwotę w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych do realizacji innego zamówienia.
 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Ewentualnych zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu wystawienia paragonu/faktury VAT.
 13. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Zamówień pod adresem e-mail: zamowienie@marokosklep.com.
 • 5. Ceny towarów
 1. Ceny na stronie Internetowej Sklepu marokosklep.com zamieszczone przy danym produkcie stanowią ceny brutto ( z uwzględnionym podatkiem) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy. Ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie handlowej, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski; istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu.
 • 6. Płatności
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 2. a) płatność przy odbiorze gotówką - w przypadku wybraniu dostawy przesyłki za pobraniem.
 3. b) przelew elektroniczny, bankowy, za pośrednictwem e-Card lub karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic).

Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Numer Rachunku bankowego Sprzedającego: MAROKO PRODUKT Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las, BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1750 1019 0000 0000 2192 6825.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który już wcześniej nie odebrał wysłanego towaru.
 2. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin jego realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia.
 3. W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy za złożone zamówienie w ciągu 14 dni roboczych, zamówienie zostaje ANULOWANE.
 • 7. Reklamacja
 1. Wszystkie produkty dostępne na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy są wolne od wad, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową ekonomiczną. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych na jego adres „za pobraniem”.
 4. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zwrotu produktu paragonu/faktury VAT wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaoferuje mu inny dostępny towar. Sprzedający pokrywa koszty związane ze zgłoszoną reklamacją w przypadku jej pozytywnego rozpoznania.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane ze zgłoszoną reklamacją obciążają Klienta.
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi oglądanymi na stronie internetowej Sprzedającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 Grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązany z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 27 Lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, Poz. 1176 ze zm.)
 • 8. Opinie w sklepie internetowym
 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii        dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 • 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 Grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4 Poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 Września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich (DZ.U. 2001, Nr 113, Poz. 1214).
 5. b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 Grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4 Poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub Organizacji Społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 Grudnia 2014 r)
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi.
 3. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument może skorzystać z przygotowanego wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub napisać oświadczenie osobiście i złożyć je:
 5. a) pisemnie na adres: Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las
 6. b) skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienie@marokosklep.com.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się wówczas za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt wraz z paragonem/fakturą VAT/innym dowodem zakupu.
 9. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres: Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Nowe Tłoki 68A, 64-200 Wolsztyn.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi dokonaną przez niego płatność, w tym kosztów wysyłki.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
 13. a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podawania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 12. Ochrona Danych Osobowych
 1. Informacje wskazane poniżej zostają Klientowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronie Internetowej Sklepu marokosklep.com.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu Internetowego marokosklep.com jest Spółka Maroko Produkt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@marokosklep.com
 4. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego marokosklep.com są przetwarzane w następującym zakresie:
 5. a) w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego;
 6. b) w celu prowadzenia konta Klienta Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego;
 7. c) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 8. d) jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
 9. e) w celu kierowania do Klienta na stronie Internetowej Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Klienta zakupów – podstawą przetwarzania danych klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie Internetowym;
 10. f) w celach marketingowych - na podany przez Klienta adres do doręczeń, Administrator od czasu do czasu może wysyłać informacje o ofercie Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w tym zakresie, będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się z Administratorem,
 11. g) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Klientów Sklepu Internetowego,
 12. h) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 13. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym marokosklep.com Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep Internetowy umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży produktów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 14. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta produktów, w tym odbioru płatność za zakupione produkty, jak również dostarczenia produktów.
 15. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 16. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
 17. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego marokosklep.com: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z wykryciem nieprawidłowości z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.
 18. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityce prywatności znajdują się na stronie http://marokosklep.com/polityka_prywatnosci,2,55.htm. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy znajdujące się na stronie Sklepu Internetowej Sprzedającego stanowią jego wyłączną własnością i zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez jego zgody.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, a także innych właściwych ustaw.
 5. Do umów zawartych przed dniem 24.05.2014 roku znajdują zastosowanie postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.

 

 

 

 

Maroko Produkt Sp. z o.o.                                                                                        Załącznik nr 1 do Regulaminu
ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las
NIP 972 124 19 80

FORMULARZ REKLAMACYJNY ZAMÓWIENIA NR.............

DANE KLIENTA:

Imię I Nazwisko : ..............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................

Nr konta bankowego* ...........................................................................................................................

             *(nr konta potrzebny tylko przy żądaniu zwrotu pieniędzy)

 

Nazwa oraz nr partii produktu:...........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nr dowodu zakupu i data (paragonu lub faktury lub inny)*: ...................................................................

Cena produktu: .....................................................................................................................................

Data stwierdzenia wady: .......................................................................................................................

Opis wady:..............................................................................................................................................

.…............................................................................................................................................................

Roszczenia klienta (odpowiednie zaznaczyć):

□ Nieodpłatna wymiana towaru na nowy

□ Obniżenie ceny towaru (kwota obniżenia ceny)

□ Odstąpienie od umowy – żądanie zwrotu pieniędzy

 

 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

 
 

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

 

 

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NINIEJSZY FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ WRAZ Z PRODUKTEM (NOWYM, BEZ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA) DO SPRZEDAJĄCEGO W TERMINIE 14 DNI OD DATY DORĘCZENIA PRODUKTU.

ZWROT KIEROWAĆ NA ADRES: MAROKO PRODUKT SP. Z O.O., UL. NOWE TŁOKI 68A, 64-200 WOLSZTYN

ZWROTY REALIZOWANE SĄ W CIĄGU 14 DNI OD DATY PRZYJĘCIA TOWARU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

 

Maroko Produkt Sp. z o.o.                                                                                               Załącznik nr 2 do Regulaminu

 1. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las

NIP 972 124 19 80

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

DANE KLIENTA:

Imię I Nazwisko : ..............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................

Nr konta bankowego* ...........................................................................................................................

                                                               *(nr konta potrzebny tylko przy żądaniu zwrotu pieniędzy)

Niniejszym oświadczam, że akceptując §9 Regulaminu Sklepu Internetowego Maroko Sklep, odstępuję od umowy i żądam zwrotu pieniędzy za zakupione produkty na wskazany wyżej numer rachunku bankowego.

 

Produkt:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr dowodu zakupu i data (paragonu lub faktury lub inny)*: ....................................................................

Cena produktu: ........................................................................................................................................

 

 

 

……………………………………………………….                                      ……………………………………………………………..

             Miejscowość, data                                                                                         Imię i Nazwisko

 

 

Uwaga! Odstąpienie od umowy nie będzie uznane bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu fiskalnego, FV lub inne) oraz poprawnie wypełnionego formularza. Prosimy o wypełnienie druku ręcznie, najlepiej drukowanymi literami i wysłanie go na wskazany adres: MAROKO PODUKT SP. Z O.O. UL. NOWE TŁOKI 68A, 64-200 WOLSZTYN.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie
fb
in
yt