Konkurs "Wyślij nam swój przepis na danie z olejem z czarnuszki"

Dodano:2023-11-03


Regulamin konkursu „INSPIRACJE NA DANIA Z OLEJEM Z CZARNUSZKI

§1. Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu „INSPIRACJE NA DANIA Z OLEJEM Z CZARNUSZKI” (dalej
Konkurs) jest firma Maroko Produkt Sp. z o.o. (dalej Organizator). Organizator ogłasza
Konkurs do publicznej wiadomości na kontach w kanałach social media należących do
Maroko Sklep.
2. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1,
62-002 Suchy Las, NIP 9721241980.
3. Właścicielem konta „Maroko Sklep” jest Organizator.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:
a) imienia i nazwiska - na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;
b) danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto
oraz numer kontaktowy) - na potrzeby wysłania głównej nagrody.

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
określanego jako RODO, informujemy o sposobach przetwarzania danych osobowych i
zasadach na jakich się to odbywa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, w
razie dodatkowych pytań, można kontaktować się z nami pod adresem:
§3. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa
1, 62-002 Suchy Las.
2. Dane osobowe, przesłane do Organizatora wykorzystane zostaną do przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia konkursu „INSPIRACJE NA DANIA Z OLEJEM Z CZARNUSZKI”.
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) dane
w postaci imienia i nazwiska lub nazwy konta na Instagramie zostaną podane na profilu
marki, aby podać do informacji zwycięzcę konkursu. Zostanie on poproszony przez
Organizatora o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru
telefonu w celu przekazania szczegółów dotyczących nagrody.
4. Odbiorcami danych osobowych jest Spółka Maroko Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1,
62-002 Suchy Las.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego
konkursu.
6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@marokosklep.com
7. Na zasadach określonych w RODO uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa
w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora:
• prawo dostępu do danych, sprostowania ich, poprawy czy aktualizacji,
• prawo żądania przeniesienia danych lub ich usunięcia,
• zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
• prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownika przez Administratora.

§4. Słownik pojęć
Uczestnik konkursu to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca
ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie na profilu Maroko Sklep na Instagramie
oraz Facebooku. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i
nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod
warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna
prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie
wydawania Nagród Zwycięzcom.

§5. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.11.2023 r. oraz kończy w dniu 10.11.2023 r. o godzinie
23:59 i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako
„Regulamin”).
3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
4. Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.
5. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji
Uczestnika, o którym mowa w §3 Regulaminu.
6. Posiadanie profilu osobowego na portalu Instagram lub Facebook zawierającego
autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i
otrzymania ewentualnej nagrody.
7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe:
Wyślij nam przepis na danie z olejem czarnuszki”. Odpowiedź należy udzielić
bezpośrednio pod postem konkursowym.
8. Użytkownik, biorąc udział w konkursie zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw
autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesłanych treści. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba
poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je
naruszył.
9. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na profilu marki jest równoznaczne
z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą weryfikowane przez powołane do tego jury.
Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie, jury konkursu wybierze dwie osoby,
które otrzymają zestaw marokańskich Superfoods składający się z:
● Olej spożywczy z czarnuszki siewnej 250ml
● Olej arganowy spożywczy 250ml
● Bio herbatka marokańska na wzmocnienie 50g
● Marokańskie kiszone cytryny 50g
● Marokańska przyprawa tagin Ras el Hanout 60g
11. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
12. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.
Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzcy, z podaniem ich danych w
postaci imienia i nazwiska lub nazwy konta na instagramie, zostaną opublikowane nie
później niż 13 listopada 2023 roku na profil’u https://www.facebook.com/marokosklep.
13. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania
się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie
wiadomości w terminie 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza
rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego
tytułu wobec Organizatora.
14. Uczestnik, który zostanie zwycięzcą Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie
swojego imienia i nazwiska lub nazwy konta na instagramie w poście informującym o
wynikach Konkursu na profil’u https://www.facebook.com/marokosklep
15. Zamieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym lub nawiązującym zadania
konkursowego oznacza zgodę na jego wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach
Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.

§6. Zakaz dostarczania treści bezprawnych
1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o
charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie
konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub
dyskryminujących grupy społeczne.
2. Zgłoszenie nie może:
2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych profilu Maroko Sklep,
2.2 zawierać antyreklamy marki Maroko Sklep lub reklamy podmiotów
konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,
2.3. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich.
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§7. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: Maroko
Produkt Sp. z o.o., ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las lub e-mail office@marokoprodukt.pl z
dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – konkurs „INSPIRACJE NA DANIA Z OLEJEM Z
CZARNUSZKI” w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w
terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na
złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.
3. Wymiana produktów w ramach wygranej jest możliwa tylko jednorazowo na ten sam
produkt jeśli zauważono defekt na wcześniej wysłanym produkcie.

§8. Instagram Facebook
1. Portal Instagram oraz Facebook jest zwolniony przez każdego Uczestnika z
odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia
związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora.
§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie
mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu
Organizator poinformuje Uczestników na profilach marki Maroko Sklep co najmniej 2 dni
przed dniem wejścia zmian w życie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Instagram.com.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a
także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)
wyżej wymienionych osób.

fb
in
yt