Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu "Znajdź Maroko w Polsce"

 

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Znajdź Maroko w Polsce" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę Maroko Produkt  Sp.z o.o, z siedzibą na ul. Jeżynowej 1, 62-002 Suchy Las, zwaną dalej Organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.04.2011 i trwa do dnia 18.05.2011 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej, pod adresem www.marokosklep.com

3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. Zasady Konkursu

5. Uczestnik konkursu musi przesłać do nas na adres e-mail konkurs@marokosklep.com lub adres biura: Maroko Produkt  Sp. z o.o. ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las pracę w postaci wybranej przez siebie: może to być zdjęcie, opis, wiersz, wycinanka, inna, dowolna forma.

6. Temat konkursu to: znaleźć miejsce, rzecz w Polsce, która najbardziej przypomina uczestnikowi Maroko (po wybranym względem, czy to kultura, czy religia, ITD.).

7. Wysyłając odpowiedź, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

8. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

9. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 5 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

10. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

11. Laureatem konkursu – otrzymanie nagrody głównej zostanie osoba, która zostanie wybrana spośród wszystkich otrzymanych i zgłoszonych poprawnie e-maili i listów.

12. Dodatkowo organizator rozda nagrody dodatkowe , za 2 i 3 miejsce.

13. Termin nadesłania zgłoszeń kończy się 18.05.2011 o godzinie 23.59.

III. Rozwiązanie Konkursu

14. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia finalnego spływania zgłoszeń (18.05.2011). Laureatem zostanie osoba, która przyślę najciekawszą naszym zdaniem pracę. Wybierzemy najlepszą z nadesłanych prac.

15. Informacje o osobach zwycięzców tj. imię oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie marokosklep.com.

16. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo, w przypadku niepodania przez uczestnika numeru kontaktowego. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody  zostanie  dokonany dodatkowy wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej w dodatkowym wyborze..

IV. Nagrody

17. Fundatorem nagród jest Organizator.

18. Nagrodą główną w Konkursie jest:

zestawów kosmetyków. W skład każdego z nich wchodzą:

* SZAMPON ODŻYWCZY 100% OLEJU ARGANOWEGO 200ml
    * KREM NA DZIEŃ Z ARGANEM 40ml
    * KREM NA NOC Z ARGANEM 40ml
    * SERUM UPIĘKSZAJĄCE 100% OLEJU ARGANOWEGO 80ml
    * ŻEL DO KĄPIELI Z OLEJEM ARGANOWYM 200ml
    * MYDEŁKO Z TYMIANKIEM
    * MYDŁO Z DRZEWA SANDAŁOWEGO
    * MYDŁO Z AMBRĄ

19. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

20. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

21. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

22. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika.

23. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

24.Przesyłając prace Konkursowe pocztą lub na adres e-mail uczestnicy  akceptują Regulamin Konkursu.

25. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronie www.marokosklep.com  , imienia  oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze laureatów Konkursu.

26. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Maroko Produkt  Sp.z o.o.

27. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które organizator  zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

28. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

29. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie

30. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

31. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

32. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

34. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę .

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

38.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie
fb
in
yt